Co to jest serializacja i deserializacja w kontekście Javy

Definicja pojęcia Co to jest serializacja i deserializacja w kontekście Javy
Metodyki
Definicja Agile

Co to jest serializacja i deserializacja w kontekście Javy? Jakie są główne zastosowania tych procesów i jakie są różnice między nimi?


 1. Serializacja:

  • Serializacja w Javie oznacza proces konwertowania obiektu Java na sekwencję bajtów, które mogą być łatwo zapisane do pliku lub przesłane przez sieć.
  • Głównym celem serializacji jest możliwość przesyłania obiektów przez sieć lub zapisywania ich do trwałego magazynu danych, takiego jak plik.
  • Aby umożliwić serializację, klasa Java musi implementować interfejs Serializable.
 2. Deserializacja:

  • Deserializacja w Javie to proces odwrotny do serializacji, polegający na odtwarzaniu obiektu Java z jego sekwencji bajtów.
  • Głównym celem deserializacji jest przywrócenie obiektów z pliku lub danych otrzymanych przez sieć do ich oryginalnego stanu w pamięci.

Zastosowania:

 • Komunikacja między procesami: Serializacja i deserializacja są powszechnie stosowane do przesyłania obiektów między różnymi procesami w aplikacjach rozproszonych.
 • Persistencja danych: Pozwalają na zapisywanie obiektów do plików lub baz danych, aby mogły być później odtworzone.
 • Klastrowanie: W środowiskach klastra, gdzie obiekty muszą być przesyłane między różnymi węzłami, serializacja i deserializacja są kluczowe.

Różnice:

 • Serializacja konwertuje obiekt Java na sekwencję bajtów, podczas gdy deserializacja przywraca obiekt z tej sekwencji bajtów do jego oryginalnej postaci w pamięci.
 • Serializacja jest procesem wyjściowym, podczas gdy deserializacja jest procesem wejściowym.
 • W przypadku serializacji, wszystkie pola obiektu są zapisywane do strumienia bajtów, podczas gdy podczas deserializacji obiekt jest odtwarzany z tego strumienia bajtów.

Zarówno serializacja, jak i deserializacja są kluczowymi mechanizmami w programowaniu Java, szczególnie w kontekście komunikacji między procesami i trwałego przechowywania danych.

Przykładowo, rozważmy prostą aplikację do zarządzania listą zadań. Możemy utworzyć klasę Task reprezentującą pojedyncze zadanie z polami takimi jak nazwa zadania, opis, priorytet, termin wykonania itp.

				
					import java.io.*;

// Klasa reprezentująca zadanie
class Task implements Serializable {
  private String name;
  private String description;
  private int priority;

  public Task(String name, String description, int priority) {
    this.name = name;
    this.description = description;
    this.priority = priority;
  }

  // Gettery i settery
  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getDescription() {
    return description;
  }

  public void setDescription(String description) {
    this.description = description;
  }

  public int getPriority() {
    return priority;
  }

  public void setPriority(int priority) {
    this.priority = priority;
  }
}

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie obiektu zadania
    Task task = new Task("Napisać raport", "Raport z ostatniego spotkania", 2);

    try {
      // Serializacja obiektu do pliku
      FileOutputStream fileOut = new FileOutputStream("task.ser");
      ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fileOut);
      out.writeObject(task);
      out.close();
      fileOut.close();
      System.out.println("Obiekt zadania został zserializowany i zapisany do task.ser");
    } catch(IOException i) {
      i.printStackTrace();
    }

    // Deserializacja obiektu z pliku
    Task deserializedTask = null;
    try {
      FileInputStream fileIn = new FileInputStream("task.ser");
      ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fileIn);
      deserializedTask = (Task) in.readObject();
      in.close();
      fileIn.close();
    } catch(IOException i) {
      i.printStackTrace();
      return;
    } catch(ClassNotFoundException c) {
      System.out.println("Nie znaleziono klasy Task");
      c.printStackTrace();
      return;
    }

    // Wyświetlanie danych deserializowanego zadania
    System.out.println("Nazwa zadania: " + deserializedTask.getName());
    System.out.println("Opis zadania: " + deserializedTask.getDescription());
    System.out.println("Priorytet zadania: " + deserializedTask.getPriority());
  }
}

				
			

W tym przykładzie klasa Task implementuje interfejs Serializable, co umożliwia jej serializację. Obiekt klasy Task jest tworzony, serializowany do pliku “task.ser”, a następnie deserializowany z tego samego pliku. Dzięki temu możemy zapisać stan obiektu (np. informacje o zadaniu) i odtworzyć go później, zachowując wszystkie jego właściwości.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top