60 podstawowych komend Linux

Definicja pojęcia 60 podstawowych komend Linux
Metodyki
Definicja Agile

60 komend Linux


Oto 60 podstawowych komend Linux wraz z krótkim opisem:

				
					ls
: Wyświetla listę plików i katalogów w bieżącym katalogu.

cd
: Zmienia aktualny katalog.

pwd
: Wyświetla ścieżkę do bieżącego katalogu.

mkdir
: Tworzy nowy katalog.

touch
: Tworzy nowy plik lub aktualizuje datę modyfikacji istniejącego pliku.

cp
: Kopiuje pliki i katalogi.

mv
: Przenosi lub zmienia nazwę pliku/katalogu.

rm
: Usuwa pliki i katalogi.

cat
: Wyświetla zawartość pliku.

less
: Wyświetla zawartość pliku strona po stronie.

head
: Wyświetla początkowe linie pliku.

tail
: Wyświetla ostatnie linie pliku.

grep
: Wyszukuje wzorzec w plikach.

find
: Wyszukuje pliki i katalogi na podstawie różnych kryteriów.

chmod
: Zmienia prawa dostępu do plików i katalogów.

chown
: Zmienia właściciela pliku lub katalogu.

chgrp
: Zmienia grupę pliku lub katalogu.

sudo
: Wykonuje polecenie jako administrator (root).

apt-get
: Zarządza pakietami w systemie Debian i Ubuntu.

yum
: Zarządza pakietami w systemach opartych na Red Hat.

wget
: Pobiera pliki z internetu.

curl
: Wysyła i pobiera dane za pomocą różnych protokołów internetowych.

ssh
: Nawiązuje zdalne połączenia z innymi komputerami.

scp
: Kopiuje pliki między lokalnym i zdalnym komputerem przez SSH.

tar
: Tworzy, rozpakowuje i manipuluje archiwami.

zip
: Tworzy i rozpakowuje pliki ZIP.

unzip
: Rozpakowuje pliki ZIP.

df
: Wyświetla informacje o użyciu miejsca na dysku.

du
: Wyświetla rozmiar plików i katalogów.

top
: Wyświetla aktualne informacje o procesach i zasobach systemowych.

ps
: Wyświetla informacje o działających procesach.

kill
: Wysyła sygnał do procesu, powodując jego zakończenie.

bg
: Uruchamia proces w tle.

fg
: Przywraca proces do działania w pierwszym planie.

jobs
: Wyświetla listę działających procesów w tle.

shutdown
: Wyłącza lub restartuje system.

reboot
: Restartuje system.

ifconfig
: Wyświetla informacje o interfejsach sieciowych.

ping
: Wysyła pakiety ICMP do hosta w celu sprawdzenia dostępności sieci.

traceroute
: Śledzi trasę pakietów do hosta.

netstat
: Wyświetla informacje o połączeniach sieciowych, portach i tabelach routingu.

iptables
: Zarządza regułami zapory sieciowej.

useradd
: Dodaje nowego użytkownika.

userdel
: Usuwa użytkownika.

passwd
: Zmienia hasło użytkownika.

groupadd
: Dodaje nową grupę.

groupdel
: Usuwa grupę.

su
: Przełącza użytkownika.

whoami
: Wyświetla nazwę aktualnego użytkownika.

date
: Wyświetla aktualną datę i czas.

cal
: Wyświetla kalendarz.

uptime
: Wyświetla czas pracy systemu.

history
: Wyświetla historię wpisanych poleceń.

clear
: Czyści ekran terminala.

man
: Wyświetla podręcznik dla danej komendy.

info
: Wyświetla informacje o danym poleceniu.

alias
: Tworzy alias dla danej komendy.

echo
: Wyświetla komunikat na ekranie.

exit
: Zamyka aktualne okno terminala.

shutdown
: Wyłącza system.

				
			
zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top