30 podstawowych komend git

Definicja pojęcia 30 podstawowych komend git
Metodyki
Definicja Agile

60 komend Windows


Te komendy Git są podstawowymi narzędziami, które pozwolą Ci na efektywne zarządzanie repozytoriami, historią commitów, gałęziami i innymi aspektami kontroli wersji.

				
					git init
: Inicjalizuje nowe repozytorium Git w bieżącym katalogu.

git clone
: Klonuje zdalne repozytorium Git na lokalny dysk.

git add
: Dodaje zmienione pliki do obszaru indeksu.

git commit
: Zatwierdza zmiany w repozytorium.

git status
: Wyświetla status bieżącego repozytorium.

git diff
: Wyświetla różnice między plikami.

git branch
: Wyświetla listę dostępnych gałęzi.

git checkout
: Przełącza się między gałęziami lub przywraca pliki.

git merge
: Łączy zmiany z innej gałęzi do bieżącej gałęzi.

git remote
: Zarządza zdalnymi repozytoriami.

git push
: Wysyła zmiany do zdalnego repozytorium.

git pull
: Pobiera i łączy zmiany z zdalnego repozytorium.

git log
: Wyświetla historię commitów.

git reset
: Usuwa commit i cofa zmiany w repozytorium.

git revert
: Tworzy nowy commit, który cofa zmiany poprzedniego commita.

git stash
: Zapisuje bieżące zmiany tymczasowo na stosie.

git tag
: Tworzy, usuwa lub listuje znaczniki (tagi).

git fetch
: Pobiera zmiany z zdalnego repozytorium, ale nie scalają ich z bieżącą gałęzią.

git cherry-pick
: Wybiera określone commity do zaaplikowania na bieżącej gałęzi.

git rebase
: Przyłącza commity z innej gałęzi na bieżącą gałąź.

git blame
: Wyświetla autorów i zmiany w poszczególnych liniach pliku.

git clean
: Usuwa nieśledzone pliki z repozytorium.

git config
: Konfiguruje ustawienia Git.

git show
: Wyświetla informacje o danym commicie.

git remote add
: Dodaje zdalne repozytorium do konfiguracji lokalnego repozytorium.

git remote remove
: Usuwa zdalne repozytorium z konfiguracji lokalnego repozytorium.

git remote rename
: Zmienia nazwę zdalnego repozytorium.

git revert
: Tworzy nowy commit, który cofa zmiany poprzedniego commita.

git bisect
: Pomaga w wyszukiwaniu błędów w historii projektu.

git submodule
: Zarządza submodułami w repozytorium.

				
			
zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top