Czym są Delegaty i zdarzenia C#

Definicja pojęcia Czym są Delegaty i zdarzenia C#
Metodyki
Definicja Agile

Czym są Delegaty i zdarzenia w C#


Jako programiści języka C#, często stajemy przed wyzwaniami związanymi z tworzeniem elastycznych i modularnych aplikacji. Dwa kluczowe koncepcje, które mogą nam w tym pomóc, to delegaty i zdarzenia. W tym artykule, zagłębimy się w temat delegatów i zdarzeń, poznamy ich zastosowania oraz zrozumiemy, jak te dwa mechanizmy mogą współpracować ze sobą, tworząc potężne narzędzia w naszym arsenale programistycznym.

Czym są delegaci w języku C#

Delegaci w języku C# to specjalne typy, które reprezentują metody o określonym sygnaturze. Innymi słowy, delegat jest obiektem, który może przechowywać referencję do metody i wywołać ją w dowolnym momencie. Dzięki temu, możemy tworzyć bardziej elastyczne i modułowe aplikacje, w których różne części kodu mogą współpracować ze sobą bez konieczności ścisłego powiązania.

Kluczowe cechy delegatów w C# to:

 1. Definicja sygnatur metod: Delegat określa sygnaturę metody, którą może przechowywać. Oznacza to, że musi mieć takie same parametry i typ zwracany, jak metoda, którą będzie reprezentował.
 2. Przechowywanie referencji do metod: Delegat może przechowywać referencję do jednej lub wielu metod, które mają taką samą sygnaturę.
 3. Wywołanie metod: Delegat może wywoływać metody, do których posiada referencję, przekazując im odpowiednie argumenty.

Implementowanie delegatów w C#

Aby zaimplementować delegata w C#, musimy wykonać następujące kroki:

 1. Zdefiniować typ delegata: Używając słowa kluczowego delegate, definiujemy typ delegata, określając sygnaturę metody, którą będzie reprezentował.
 2. Utworzyć instancję delegata: Tworzymy nową instancję delegata, przypisując do niej referencję do metody o odpowiedniej sygnaturze.
 3. Wywołać metodę za pomocą delegata: Wywołujemy metodę, do której delegat posiada referencję, przekazując odpowiednie argumenty.

Oto przykład implementacji delegata w C#:

				
					// 1. Zdefiniowanie typu delegata
public delegate int MathOperation(int a, int b);

// 2. Utworzenie instancji delegata
MathOperation add = (x, y) => x + y;
MathOperation subtract = (x, y) => x - y;

// 3. Wywołanie metody za pomocą delegata
int result = add(5, 3); // result = 8
result = subtract(10, 4); // result = 6

				
			

Korzyści wynikające z korzystania z delegatów

Korzystanie z delegatów w C# oferuje wiele korzyści, takich jak:

 1. Elastyczność: Delegaty umożliwiają tworzenie bardziej elastycznych i modularnych aplikacji, pozwalając na dynamiczne powiązanie różnych części kodu.
 2. Przejrzystość kodu: Delegaty poprawiają czytelność i zrozumiałość kodu, ponieważ oddzielają logikę wywołania metody od jej implementacji.
 3. Rozszerzalność: Delegaty ułatwiają rozszerzanie aplikacji o nowe funkcjonalności, ponieważ pozwalają na dynamiczne dodawanie nowych metod do istniejącego delegata.
 4. Testowanie i debugowanie: Delegaty ułatwiają testowanie i debugowanie kodu, ponieważ umożliwiają izolację poszczególnych części aplikacji.

Czym są zdarzenia w języku C#

Zdarzenia w C# to mechanizm, który umożliwia komunikację między różnymi częściami aplikacji. Zdarzenie jest sygnałem, który jest generowany przez obiekt (nazywany wydawcą) i może być przechwytywany przez inne obiekty (nazywane subskrybentami). Subskrybenci mogą następnie zareagować na to zdarzenie, wykonując określone operacje.

Kluczowe cechy zdarzeń w C# to:

 1. Wydawca i subskrybenci: Obiekt, który generuje zdarzenie, jest nazywany wydawcą, a obiekty, które reagują na to zdarzenie, są nazywane subskrybentami.
 2. Definiowanie zdarzeń: Zdarzenia są definiowane w klasach za pomocą słowa kluczowego event.
 3. Zgłaszanie zdarzeń: Wydawca zgłasza zdarzenie, wywołując odpowiednią metodę.
 4. Obsługa zdarzeń: Subskrybenci rejestrują się do obsługi zdarzeń, definiując metody, które zostaną wywołane po wystąpieniu zdarzenia.

Implementowanie zdarzeń w C#

Aby zaimplementować zdarzenia w C#, wykonujemy następujące kroki:

 1. Zdefiniować typ delegata: Definiujemy typ delegata, który określa sygnaturę metody obsługującej zdarzenie.
 2. Zdefiniować zdarzenie: Definiujemy zdarzenie w klasie, używając słowa kluczowego event i typu delegata.
 3. Zgłaszać zdarzenie: W odpowiednim momencie, wydawca zgłasza zdarzenie, wywołując metodę powiązaną z tym zdarzeniem.
 4. Obsłużyć zdarzenie: Subskrybenci rejestrują się do obsługi zdarzenia, definiując metody, które zostaną wywołane po wystąpieniu zdarzenia.

Oto przykład implementacji zdarzeń w C#:

				
					// 1. Zdefiniowanie typu delegata
public delegate void ButtonClickedEventHandler(object sender, EventArgs e);

// 2. Zdefiniowanie zdarzenia
public class Button
{
  public event ButtonClickedEventHandler Clicked;

  public void Click()
  {
    // 3. Zgłaszanie zdarzenia
    Clicked?.Invoke(this, EventArgs.Empty);
  }
}

// 4. Obsługa zdarzenia
var button = new Button();
button.Clicked += Button_Clicked;

private static void Button_Clicked(object sender, EventArgs e)
{
  Console.WriteLine("Button was clicked!");
}

				
			

Powyższy kod pokazuje, jak zdefiniować i obsłużyć zdarzenie w języku C#.

 1. Najpierw definiowany jest typ delegata ButtonClickedEventHandler, który określa sygnaturę metody obsługującej zdarzenie. Metoda ta musi przyjmować dwa argumenty: obiekt, który zgłasza zdarzenie, oraz obiekt typu EventArgs zawierający dane zdarzenia.

 2. Następnie w klasie Button definiowane jest zdarzenie Clicked typu ButtonClickedEventHandler. Ta klasa ma również metodę Click, która symuluje kliknięcie przycisku. Wewnątrz tej metody zgłaszane jest zdarzenie Clicked, wywołując wszystkie przypisane do niego metody obsługujące, jeśli takie istnieją.

 3. Na końcu, tworzony jest obiekt Button i do jego zdarzenia Clicked przypisywana jest metoda obsługi zdarzenia Button_Clicked. Metoda ta wypisuje komunikat “Button was clicked!” na konsoli, gdy zdarzenie jest zgłaszane.

Gdy wywołana zostanie metoda Click na obiekcie Button, zdarzenie Clicked zostanie zgłoszone, a przypisana metoda obsługi zostanie uruchomiona, wypisując odpowiedni komunikat.

Połączenie delegatów i zdarzeń w C#

Delegaci i zdarzenia są ze sobą ściśle powiązane w C#. Delegaci są często używani do implementacji zdarzeń, ponieważ dostarczają odpowiednią sygnaturę metody, która może być powiązana z danym zdarzeniem. Dzięki temu, subskrybenci mogą rejestrować się do obsługi zdarzeń, dostarczając własne metody, które zostaną wywołane po wystąpieniu zdarzenia.

Połączenie delegatów i zdarzeń pozwala na stworzenie elastycznego i modularnego systemu komunikacji między różnymi częściami aplikacji. Wydawca może zgłaszać zdarzenia, a subskrybenci mogą dynamicznie rejestrować się do ich obsługi, tworząc bardziej rozszerzalne i testowalne aplikacje.

Przykłady użycia delegatów i zdarzeń w C#

Delegaci i zdarzenia znajdują zastosowanie w wielu obszarach programowania w C#, takich jak:

 1. Obsługa interfejsu użytkownika: Delegaty i zdarzenia są powszechnie używane w interfejsach użytkownika, gdzie komponenty UI generują zdarzenia, a aplikacja reaguje na nie, wykonując określone operacje.
 2. Obsługa asynchroniczności: Delegaty i zdarzenia są kluczowe w obsłudze operacji asynchronicznych, gdzie metoda wywołująca operację asynchroniczną zgłasza zdarzenie po jej zakończeniu.
 3. Wzorce projektowe: Delegaci i zdarzenia są wykorzystywane w wielu wzorcach projektowych, takich jak Obserwator, Strategia czy Dekorator, zapewniając elastyczną komunikację między różnymi częściami aplikacji.
 4. Biblioteki i frameworki: Wiele bibliotek i frameworków w C# wykorzystuje delegaty i zdarzenia do zapewnienia rozszerzalności i elastyczności, pozwalając programistom na dostosowanie ich działania do własnych potrzeb.

Porównanie delegatów i zdarzeń w C#

Chociaż delegaci i zdarzenia są ściśle powiązane, istnieją pewne różnice między nimi:

 1. Cel: Delegaty służą do reprezentowania metod o określonej sygnaturze, natomiast zdarzenia służą do komunikacji między różnymi częściami aplikacji.
 2. Inicjowanie: Delegaty są inicjowane przez programistę, który tworzy instancję delegata i przypisuje do niego referencję do metody. Zdarzenia są definiowane przez klasę, która je zgłasza.
 3. Obsługa: Delegaty są wywoływane bezpośrednio przez kod, który posiada referencję do delegata. Zdarzenia są obsługiwane przez subskrybentów, którzy rejestrują się do ich obsługi.
 4. Wielokrotne wywołania: Delegaty mogą być wywoływane wielokrotnie, a ich kolejność wywołania może być kontrolowana. Zdarzenia mogą mieć wiele subskrybentów, ale kolejność ich wywołania nie jest gwarantowana.

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy kluczowe koncepcje związane z delegatami i zdarzeniami w języku programowania C#. Poznaliśmy, czym są delegaci i jak je implementować, a także zrozumieliśmy, czym są zdarzenia i jak je wykorzystywać w naszych aplikacjach.

Delegaci i zdarzenia są potężnymi narzędziami, które pozwalają na tworzenie elastycznych, modularnych i testowanych aplikacji. Połączenie tych dwóch mechanizmów daje nam możliwość budowania systemów komunikacji między różnymi częściami naszego kodu, co znacznie ułatwia rozszerzanie i utrzymanie naszych projektów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat delegatów i zdarzeń w C#, zachęcam Cię do zapoznania się z naszymi artykułami na ten temat. Znajdziesz w nich więcej przykładów, wskazówek i najlepszych praktyk, które pomogą Ci w pełni wykorzystać te koncepcje w Twoich projektach.

W tym przykładzie mamy dwie metody: Add (statyczna) i Multiply (instancyjna). Metoda Add może być wywoływana bez tworzenia obiektu klasy Calculator, natomiast Multiply wymaga utworzenia instancji klasy.

Metody mogą również przyjmować parametry i zwracać wartości. Możemy również definiować metody wirtualne, abstrakcyjne i przeciążane, co pozwala nam na tworzenie bardziej zaawansowanej logiki.

Funkcje i metody są kluczowym elementem programowania obiektowego w C#, pomagając nam w organizacji kodu i zwiększeniu jego wielokrotnego wykorzystania.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top