Co to są egzekutory – pule wątków

Definicja pojęcia Co to są egzekutory – pule wątków
Metodyki
Definicja Agile

Co to są egzekutory – pule wątków?


Egzektory, czyli pule wątków (ang. Executors, Thread Pools) to mechanizm w Javie, który ułatwia zarządzanie wątkami poprzez tworzenie i wykorzystywanie pul wątków do wykonywania zadań. Pozwalają one na kontrolowane uruchamianie wielu zadań asynchronicznie w ramach ustalonej puli wątków, co może poprawić wydajność i responsywność aplikacji.

Podstawowym celem egzekutorów jest minimalizacja kosztów przełączania kontekstu (ang. context switching) oraz ograniczenie liczby utworzonych wątków, co może być przydatne w aplikacjach, gdzie wykonanie dużej ilości zadań asynchronicznych jest wymagane.

Główne zalety egzekutorów/puli wątków to:

 1. Reużywalność wątków: Istniejące wątki w puli mogą być używane wielokrotnie do wykonywania różnych zadań, co eliminuje konieczność ciągłego tworzenia i usuwania wątków.

 2. Zarządzanie zasobami: Egzekutory pozwalają na kontrolowane zarządzanie zasobami, takimi jak maksymalna liczba wątków w puli, czas życia wątków, opóźnienia itp.

 3. Uproszczenie kodu: Użycie egzekutorów może uprościć kod, ponieważ programiści nie muszą samodzielnie zarządzać wątkami i synchronizacją dostępu do współdzielonych zasobów.

 4. Monitorowanie postępu: Egzekutory często oferują mechanizmy monitorowania postępu wykonywania zadań, takie jak obiekty Future, które umożliwiają kontrolę statusu i wyników zadań.

 5. Zabezpieczenie przed przepełnieniem zadań: Egzekutory mogą obsługiwać sytuacje, w których liczba zadań przekracza dostępną pulę wątków, poprzez kolejkowanie zadań do wykonania w przyszłości.

ThreadPoolExecutor: Jest to jedna z najbardziej elastycznych implementacji ExecutorService. Pozwala ona na tworzenie puli wątków o stałej liczbie wątków lub o zmiennej liczbie wątków, w zależności od potrzeb. Można dostosować wiele parametrów, takich jak maksymalna liczba wątków w puli, czas życia wątków, strategia kolejkowania zadań itp.

				
					import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(3); // Tworzenie puli wątków o stałej liczbie (3) wątków
    
    // Dodawanie zadań do wykonania
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      executor.submit(() -> {
        System.out.println("Wykonywanie zadania w wątku: " + Thread.currentThread().getName());
      });
    }
    
    executor.shutdown(); // Zamknięcie egzekutora po zakończeniu dodawania zadań
  }
}

				
			

ScheduledThreadPoolExecutor: Ta implementacja jest rozszerzeniem ThreadPoolExecutor i dodaje możliwość planowania zadań do wykonania w przyszłości lub cyklicznego wykonywania zadań w określonych odstępach czasu.

				
					import java.util.concurrent.Executors;
import java.util.concurrent.ScheduledExecutorService;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    ScheduledExecutorService executor = Executors.newScheduledThreadPool(1); // Tworzenie puli wątków z planowaniem (1 wątek)
    
    // Planowanie zadania do wykonania po 3 sekundach
    executor.schedule(() -> {
      System.out.println("Zadanie wykonane po 3 sekundach w wątku: " + Thread.currentThread().getName());
    }, 3, TimeUnit.SECONDS);
    
    executor.shutdown(); // Zamknięcie egzekutora po zakończeniu planowanego zadania
  }
}

				
			

FixedThreadPool: Jest to uproszczona wersja ThreadPoolExecutor, która tworzy pulę wątków o stałej liczbie wątków. Wszystkie wątki w puli są utworzone, gdy jest tworzona instancja FixedThreadPool, i nie są usuwane z puli, chyba że jest to konieczne ze względów na awarię.

				
					import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(3); // Tworzenie puli wątków o stałej liczbie (3) wątków
    
    // Dodawanie zadań do wykonania
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      executor.submit(() -> {
        System.out.println("Wykonywanie zadania w wątku: " + Thread.currentThread().getName());
      });
    }
    
    executor.shutdown(); // Zamknięcie egzekutora po zakończeniu dodawania zadań
  }
}

				
			

CachedThreadPool: Ta implementacja tworzy pulę wątków, które są tworzone i usuwane dynamicznie w zależności od obciążenia. Jeśli wątek w puli przez jakiś czas nie jest używany, zostanie usunięty. Jeśli natomiast istniejące wątki nie są wystarczające do obsługi nowych zadań, będą tworzone nowe wątki.

				
					import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    ExecutorService executor = Executors.newCachedThreadPool(); // Tworzenie puli wątków z dynamiczną liczbą wątków
    
    // Dodawanie zadań do wykonania
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      executor.submit(() -> {
        System.out.println("Wykonywanie zadania w wątku: " + Thread.currentThread().getName());
      });
    }
    
    executor.shutdown(); // Zamknięcie egzekutora po zakończeniu dodawania zadań
  }
}

				
			

SingleThreadExecutor: Jest to implementacja, która tworzy pulę wątków zawierającą tylko jeden wątek. Jest to przydatne, gdy chcemy upewnić się, że wszystkie zadania są wykonywane sekwencyjnie, w jednym wątku.

				
					import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    ExecutorService executor = Executors.newSingleThreadExecutor(); // Tworzenie puli wątków zawierającej tylko jeden wątek
    
    // Dodawanie zadań do wykonania
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      executor.submit(() -> {
        System.out.println("Wykonywanie zadania w wątku: " + Thread.currentThread().getName());
      });
    }
    
    executor.shutdown(); // Zamknięcie egzekutora po zakończeniu dodawania zadań
  }
}

				
			

ForkJoinPool jest specjalną implementacją ExecutorService wprowadzoną w Javie w wersji 7. Jest używana głównie do wykonywania zadań, które mogą być podzielone na mniejsze podzadania, a następnie wykonywane równolegle. Jest to szczególnie przydatne w algorytmach dziel i zwyciężaj, takich jak sortowanie, przeszukiwanie, przetwarzanie rekursywne itp.

				
					import java.util.concurrent.RecursiveTask;
import java.util.concurrent.ForkJoinPool;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Przykładowa tablica danych
    int[] array = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};

    // Tworzenie obiektu zadania ForkJoinTask
    SumTask task = new SumTask(array, 0, array.length);

    // Tworzenie puli wątków ForkJoinPool
    ForkJoinPool pool = new ForkJoinPool();

    // Wywołanie zadania w puli wątków
    int result = pool.invoke(task);

    System.out.println("Suma elementów tablicy: " + result);
  }
}

// Klasa reprezentująca zadanie do zsumowania elementów tablicy
class SumTask extends RecursiveTask<Integer> {
  private int[] array;
  private int start;
  private int end;

  public SumTask(int[] array, int start, int end) {
    this.array = array;
    this.start = start;
    this.end = end;
  }

  @Override
  protected Integer compute() {
    // Jeśli liczba elementów w tablicy jest mniejsza niż pewna wartość graniczna,
    // wykonaj obliczenia sekwencyjnie
    if (end - start <= 3) {
      int sum = 0;
      for (int i = start; i < end; i++) {
        sum += array[i];
      }
      return sum;
    } else {
      // Podziel zadanie na mniejsze podzadania
      int mid = (start + end) / 2;
      SumTask leftTask = new SumTask(array, start, mid);
      SumTask rightTask = new SumTask(array, mid, end);

      // Wykonaj podzadania równolegle
      leftTask.fork();
      int rightResult = rightTask.compute();

      // Pobierz wynik z lewego podzadania i zsumuj z wynikiem z prawego podzadania
      int leftResult = leftTask.join();
      return leftResult + rightResult;
    }
  }
}

				
			

W tym przykładzie tworzymy pulę wątków ForkJoinPool, a następnie używamy jej do wywołania zadania SumTask, które zsumuje elementy tablicy. Kluczową klasą jest SumTask, która rozszerza RecursiveTask<Integer> i rekursywnie dzieli zadanie na mniejsze podzadania, a następnie wykonuje je równolegle. W rezultacie uzyskujemy równoległe sumowanie elementów tablicy, co może poprawić wydajność w przypadku dużych zestawów danych.

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top