TypeScript operatory

Definicja pojęcia TypeScript operatory
Metodyki
Definicja Agile

Zrozumienie operatorów języka TypeScript

Operator to symbol, który mówi kompilatorowi, aby wykonał określone działanie matematyczne, logiczne lub relacyjne. TypeScript, podobnie jak JavaScript, posiada szeroki zakres operatorów, które można wykorzystać do tworzenia skomplikowanych wyrażeń i algorytmów. Operatorów w TypeScript jest naprawdę dużo i niektóre z nich mogą być trudne do zrozumienia na początku, ale z czasem wszystko staje się jasne.

Operatorami w TypeScript są na przykład:

				
					+, -, *, /, %, ==, !=, ===, !==, >, <, >=, <=, &&, ||, !, &, |, ^, ~, <<, >>, >>>, +=, -=, *=, /=, %=, ++, --, &&=, ||=
				
			

Każdy z tych operatorów ma określone zastosowanie i sposób działania, który omówimy w kolejnych sekcjach.

Używanie operatorów w TypeScript jest bardzo proste. Wszystko, co musisz zrobić, to umieścić operator między dwoma operandami. Operand to wartość, na której działasz. Na przykład, w wyrażeniu 5 + 2, 5 i 2 to operandy, a + to operator.

Typy operatorów TypeScript

Operatorów w TypeScript jest mnóstwo, ale możemy je podzielić na kilka głównych kategorii:

 • operatory arytmetyczne,
 • logiczne,
 • relacyjne,
 • bitowe,
 • warunkowe
 • łańcuchowe.

Każda z tych kategorii zawiera wiele operatorów, które mają różne zastosowania. W kolejnych sekcjach omówimy każdą z tych kategorii i damy przykłady użycia poszczególnych operatorów.


Operatory arytmetyczne to te, które wykonują operacje matematyczne, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i reszta z dzielenia. Operatory logiczne to te, które wykonują operacje logiczne, takie jak AND, OR i NOT. Operatory relacyjne to te, które porównują dwie wartości i zwracają wartość prawdy lub fałszu. Operatory bitowe to te, które działają na poziomie bitów. Operatory warunkowe to te, które wykonują różne operacje w zależności od warunku. A operatory łańcuchowe to te, które działają na łańcuchach znaków.


Ważne jest, aby zrozumieć, jak działają poszczególne operatory i kiedy ich używać. Dobrym pomysłem jest praktykowanie użycia operatorów na różnych przykładach, aby zrozumieć, jak działają i kiedy ich używać.

Używanie operatorów arytmetycznych w TypeScript

Operatory arytmetyczne to podstawowe operatory, które każdy programista powinien znać. W TypeScript mamy do dyspozycji takie operatory arytmetyczne jak:

 • + (dodawanie)
 • (odejmowanie)
 • * (mnożenie)
 • / (dzielenie) 
 • % (reszta z dzielenia)

Każdy z tych operatorów ma swoje zastosowanie i jest używany w różnych sytuacjach.


Operator dodawania (+) jest używany do dodawania dwóch liczb. Na przykład, 5 + 2 zwraca 7.

Operator odejmowania (-) jest używany do odejmowania jednej liczby od drugiej. Na przykład, 5 – 2 zwraca 3.

Operator mnożenia (*) jest używany do mnożenia dwóch liczb. Na przykład, 5 * 2 zwraca 10.

Operator dzielenia (/) jest używany do dzielenia jednej liczby przez drugą. Na przykład, 5 / 2 zwraca 2.5.

I na koniec, operator reszty z dzielenia (%) jest używany do zwracania reszty z dzielenia jednej liczby przez drugą. Na przykład, 5 % 2 zwraca 1.


Operatory arytmetyczne są niezwykle przydatne i są jednymi z najczęściej używanych operatorów w TypeScript. Są one niezbędne do tworzenia skomplikowanych algorytmów i wyrażeń matematycznych.

Implementacja operatorów logicznych w TypeScript

Operatory logiczne to podstawowe narzędzia, które są niezbędne do tworzenia skomplikowanych instrukcji warunkowych w programowaniu. W TypeScript, podobnie jak w większości języków programowania, mamy trzy podstawowe operatory logiczne: AND (&&), OR (||) oraz NOT (!).


Operator AND (&&) zwraca prawdę tylko wtedy, gdy obie strony wyrażenia są prawdziwe. Na przykład, jeśli mamy dwie zmienne, a i b, które są obie prawdziwe, a && b zwróci prawdę. Jeśli jednak jedna lub obie zmienne są fałszywe, wyrażenie zwróci fałsz.


Operator OR (||) zwraca prawdę, jeśli przynajmniej jedna strona wyrażenia jest prawdziwa. Dla tych samych zmiennych a i b, a || b zwróci prawdę, jeśli przynajmniej jedna z nich jest prawdziwa. Jeśli obie są fałszywe, wyrażenie zwróci fałsz.


Operator NOT (!) jest trochę inny, ponieważ działa na jednym wyrażeniu i zwraca przeciwne do jego wartości. Jeśli a jest prawdziwe, !a zwróci fałsz, a jeśli a jest fałszywe, !a zwróci prawdę.


Eksploracja operatorów relacyjnych w TypeScript

Operatory relacyjne są używane do porównywania dwóch wartości. W TypeScript mamy cztery podstawowe operatory relacyjne: mniejszy niż (<), większy niż (>), mniejszy lub równy (<=) oraz większy lub równy (>=).


Operator mniejszy niż (<) zwraca prawdę, jeśli lewa strona wyrażenia jest mniejsza od prawej. Na przykład, jeśli mamy dwie zmienne, a i b, i a jest mniejsze od b, a < b zwróci prawdę. Jeśli jednak a jest większe lub równe b, wyrażenie zwróci fałsz.


Operator większy niż (>) działa dokładnie na odwrót. Zwraca prawdę, jeśli lewa strona wyrażenia jest większa od prawej. Dla tych samych zmiennych a i b, jeśli a jest większe od b, a > b zwróci prawdę. Jeśli jednak a jest mniejsze lub równe b, wyrażenie zwróci fałsz.


Operatory mniejszy lub równy (<=) oraz większy lub równy (>=) działają podobnie do swoich odpowiedników bez znaku równości, ale zwracają prawdę również wtedy, gdy obie strony są równe. Dla zmiennych a i b, jeśli a jest mniejsze lub równe b, a <= b zwróci prawdę, a jeśli a jest większe lub równe b, a >= b zwróci prawdę.


Zanurzenie się w operatorach bitowych w TypeScript

Operatory bitowe są nieco bardziej zaawansowane i są używane do manipulacji na poziomie bitów. W TypeScript mamy siedem operatorów bitowych:

 • AND (&)
 • OR (|)
 • XOR (^)
 • NOT (~)
 • przesunięcie w lewo (<<)
 • przesunięcie w prawo (>>)
 • wypełnieniem zerami (>>>)


Operator AND (&) zwraca bit na danej pozycji, jeśli bity na tej pozycji w obu operandach są 1, w przeciwnym razie zwraca 0.


Operator OR (|) zwraca 1 na danej pozycji, jeśli co najmniej jeden z bitów na tej pozycji w operandach jest 1, w przeciwnym razie zwraca 0.


Operator XOR (^) zwraca 1 na danej pozycji, jeśli dokładnie jeden z bitów na tej pozycji w operandach jest 1, w przeciwnym razie zwraca 0.


Operator NOT (~) zwraca odwrotne bity operanda.


Operator przesunięcia w lewo (<<) przesuwa bity operanda w lewo o określoną liczbę pozycji, wypełniając prawą stronę zerami.


Operator przesunięcia w prawo (>>) przesuwa bity operanda w prawo o określoną liczbę pozycji, wypełniając lewą stronę kopiami najbardziej znaczącego bitu (sign bit).


Operator przesunięcia w prawo z wypełnieniem zerami (>>>) również przesuwa bity operanda w prawo, ale wypełnia lewą stronę zerami, niezależnie od wartości najbardziej znaczącego bitu.


Rola operatorów warunkowych w TypeScript

Operator warunkowy, często nazywany operatorem trójargumentowym, to jeden z najbardziej unikalnych operatorów w TypeScript. Ma formę warunek ? wyrażenie1 : wyrażenie2, gdzie warunek jest wyrażeniem boolean, a wyrażenie1 i wyrażenie2 są dowolnymi wyrażeniami. Jeśli warunek jest prawdziwy, zwracane jest wyrażenie1, w przeciwnym razie zwracane jest wyrażenie2.


To sprawia, że operator warunkowy jest bardzo wygodny do stosowania w miejscach, w których chcielibyśmy wybrać jedną z dwóch możliwości w zależności od jakiegoś warunku. Na przykład, moglibyśmy użyć go do przypisania wartości do zmiennej w zależności od wartości innej zmiennej.


Operatory stringów w TypeScript

W TypeScript, jak w większości języków programowania, mamy operatory, które pozwalają na manipulowanie stringami. Najważniejszym operatorem jest operator konkatenacji (+), który łączy dwa stringi w jeden.

Na przykład, jeśli mamy dwa stringi, a i b, a + b zwróci nowy string, który jest połączeniem a i b.

 

Oprócz operatora konkatenacji, mamy również operator porównania (==), który zwraca prawdę, jeśli dwa stringi są identyczne, i fałsz, jeśli są różne. Na przykład, jeśli a i b są stringami, a == b zwróci prawdę, jeśli a i b są identyczne, i fałsz, jeśli są różne.


Wreszcie, mamy operator indeksu ([]), który pozwala na dostęp do poszczególnych znaków w stringu. Na przykład, jeśli a jest stringiem, a[i] zwróci i-ty znak w a.


Podsumowanie

Jak widać, operatory w TypeScript są niezwykle potężnym narzędziem, które pozwala na tworzenie skomplikowanych wyrażeń i instrukcji. Bez względu na to, czy jesteś nowym programistą TypeScript, czy doświadczonym deweloperem, zrozumienie tych operatorów i umiejętność ich używania będzie nieocenione w twojej pracy.


Pamiętaj, że najlepszym sposobem na naukę jest praktyka, więc nie bój się eksperymentować z tymi operatorami i zobaczyć, co można za ich pomocą osiągnąć. A teraz, z nową wiedzą o operatorach TypeScript, jesteś gotowy, aby podjąć się nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Powodzenia!

zł30

Pytania rekrutacyjne JavaScript

zł25

Pytania rekrutacyjne SQL

zł30

Pytania rekrutacyjne Spring Framework 

zł30

Java pytania rekrutacyjne

Scroll to Top